modul_03.jpeg zatvoriť ×

Vážený návštevník chceli by sme Vám pravidelne prinášať informácie ohľadom kongresu a noviniek. V prípade ak by ste mali záujem dostávať tieto informácie prihláste sa na odber zadaním Vášho emailu.

GDPR Ochrana osobných údajov


 1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu
  1. Správcom Vašich osobných údajov je : Sketch, s.r.o., so sídlom:  Ružomberská 6, 821 05 Bratislava, IČO: 54 087 988, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro
   vložka číslo 156981/B (ďalej len „správca“)
  2. Kontaktné údaje  správcu: kongres@sketch.sk, +421 917 755 009
  3. Správca menoval poverenú osobu: František Harangozo, Sketch BA, s.r.o. Ružomberská 6, 821 05 Bratislava, IČO: 54 087 988 DIČ: 2121565732 IČ DPH: SK 2121565732,  harangozo@subject.sk tel.:  +421 905 321 308

 2. Zdroje spracovaných údajov
  Správca spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe Vašej registrácie.

 3.  Zákonný dôvod a účel spracúvania osobných údajov  

  1. Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je Váš súhlas týmto daný správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ďalej len „nariadenie“.

  2. Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie Vašej registrácie a výkon práva a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri registrácii sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko, adresa, kontaktná emailová adresa, telefón), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre Vašu účasť na kongrese, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné Vašu účasť akceptovať a zo strany správcu plniť.

  3. Zo strany správcu nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia

 4. Doba uchovávania údajov 
  Správca uchováva osobné údaje
  1. Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov, najdlhšie však po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu,
  2. Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie, najneskôr 10 rokov, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.

 5. Ďalší príjemcovia osobných údajov
  1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
   1. Spracúvajúce príspevky účastníkov kongresu
   2. Podieľajúce sa na zabezpečení a chodu kongresu
   3. Zaisťujúce služby spojené s kongresom
  2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 6.  Vaše práva :
  1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, po prípadne o obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov a právo na prenesenie Vašich osobných údajov.
  2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete odvolať na adrese alebo na e-maile uvedených v bode I.
  3. Pokiaľ by ste sa domnievali, že spracúvaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte právo podať sťažnosť na úrad na ochranu osobných údajov.


 7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
  1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
  2. Správca prehlasuje, že k osobným údajov majú prístup iba ním poverené osoby.

 8. Záverečné ustanovenia
  1. Odoslaním registrácie účastníkov alebo vystavovateľov z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
  2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018