modul_03.jpeg zatvoriť ×

Vážený návštevník chceli by sme Vám pravidelne prinášať informácie ohľadom kongresu a noviniek. V prípade ak by ste mali záujem dostávať tieto informácie prihláste sa na odber zadaním Vášho emailu.

Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky

Pojmy

DPH - daň z pridanej hodnoty

ID komory - je unikátne číslo udelené komorou lekárov alebo sestier. Na základe ID čísla komory sa prideľujú kredity do lekárskej a sesterskej komory.

SK SaPA - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

SOTS - Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť

Účastník - návštevník kongresu Červeňanského dni. 

 

Registrácia

Registrovať sa ako účastník  môže iba lekár, sestra a fyzioterapeut.

Registrovať sa ako vystavovateľ môže len firma, ktorá má záujem reprezentovať svoje služby a produkty s tématicky spojeným kongresom.

Registrácia účastníkov a aj vystavovateľov je možná len elektronicky na našej web stránke.

Možnosti registrácie:

  • jednotlivo 
  • hromadne

Možnosti účasti:

  • pasívna - znamená, že sa chce účastník zúčastniť kongresu ako návštevník, bez akejkoľvek aktivity
  • aktívna - znamená, že sa účastník chce zúčastniť kongresu aj aktívne formou prednášky.

Hromadná registrácia je možná len pre firmy, ktoré chcú registrovať lekárov a sestry v jednom formulári. Pri hromadnej registrácii sú všetci účastníci automaticky prihlásený ako pasívny.

 

Registrácia účastníka

Pri registrácii je nutné uviesť správne ID komory, tituly, meno a priezvisko, členstvo v SOTS alebo v SK SaPA, telefónny a mailový kontakt a typ účasti.

Účastník ako aj firma registrujúca účastníkov hromadne berú na vedomie, že uviedli správne údaje účastníkov a zodpovedajú za uvedené skutočnosti.

Pri registrácii účastník uvádza aktuálny stav členstva v SOTS a v SK SaPA. Kongresový sekretariát má právo prezistiť správnosť členstva v daných komorách. Členstvo v komore sa považuje za platné vtedy, keď má účastník uhradené členstvo za daný rok.

Pri hromadných registráciach je poslaný registrátorovi zoznam účastníkov pred konaním kongresu. Ak nie je do skončenia konania zamietnutý, považuje sa zoznam za platný a organizátor má nárok na úhradu poplatkov za každého registrovaného účastníka.

 

Registrácia vystavovateľa

Registrácia vystavovateľa je možná iba elektronicky vyplnením registračného formulára. Vystavovateľ sa zaväzuje správne vyplniť všetky firemné údaje. Vystavovateľ si vyberá požadované služby vo formulári.

Výška nájomného za výstavnú plochu je uvedená v cenníku a prihláške. 

Najmenšia pridelená výstavná plocha je 8 m². Výnimku udeľuje výlučne organizátor.

Ak chce vystavovateľ meniť alebo doplniť niektoré zo služieb (prenájom veľkosti stánku, zmena miesta, marketingové či reklamné predmety), musí kontaktovať a dohodnúť sa s  kongresovým sekretariátom.

Na základe vyplneného formuláru, kongresový sekretariát pošle elektronicky vystavovateľovi kompletné informácie.

Vystavovateľ nie je oprávnený prenechať jemu pridelenú výstavnú plochu, alebo jej časť do podnájmu (alebo do užívania z akéhokoľvek titulu a akýmkoľvek spôsobom) tretej osobe. Na uvedené potrebuje vystavovateľ výslovný a vopred udelený písomný súhlas organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť udeliť predchádzajúci súhlas bez udania dôvodu. Porušenie tohto ustanovenia zo strany vystavovateľa sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

 

Ceny

Ceny uvedené na web stránke pre účastníkov sú uvedené s DPH.

Ceny uvedené pre vystavovateľov sú uvedené bez DPH.

Pre určenie výšky registračného poplatku je podstatný dátum pripísania platby na účet kongresového sekretariátu, nie dátum registrácie. V prípade uhradenia nesprávnej sumy vám bude doúčtovaný doplatok do správnej výšky účastníckeho poplatku zodpovedajúcemu dátumu pripísania platby a overenia platného a zaplateného členstva v SOTS / SK SaPA.

Pri zmene ceny účastníckeho poplatku je automaticky preposlaná informácia účastníkovi na jeho mail aj s dokladom na úhradu.

Vystavovateľ alebo účastník sa zaväzuje uhradiť organizátorovi registračný poplatok, cenu za prenájom výstavnej plochy, účasť a objednané služby v termíne, ktorý je uvedený na faktúre.

V prípade reklamácie úhrady faktúr je vystavovateľ alebo účastník povinný doručiť písomnou formou reklamáciu do 14 dní od prijatia faktúry. Po uplynutí tejto doby nebude reklamácia uznaná.

V prípade reklamácie za práce a služby poskytnuté organizátorom je vystavovateľ povinný bez zbytočného odkladu, a to písomnou formou, doručiť reklamáciu organizátorovi najneskôr do ukončenia akcie. Po uplynutí tejto doby nebude reklamácia uznaná. 

 

Zrušenie kongresu

V prípade, že sa akcia neuskutoční, budú všetky prihlášky a pridelené výstavné plochy, účastnícke kontakty považované za zrušené a vystavovateľom alebo účastníkom budú vrátené platby, ktoré uhradili po odpočítaní nákladov spojených s doterajším zabezpečením akcie do 90 dní od  jej neuskutočnenia.

V prípade, že akcia bude zrušená neskôr ako 30 dní pred jej začatím, vystavovateľ alebo účastník nemajú nárok na vrátenie peňazí.

Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany bude vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci.